image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru.

Tímto prohlášením zároveň Charita Opava, IČ 43964591, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař jako správce osobních údajů informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracovávání osobních údajů v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016.

Z tohoto důvodu Vás v tomto prohlášení informujeme o těchto skutečnostech: jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu tyto osobní údaje zpracováváme, komu tyto údaje můžeme předat, jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním těchto Vašich osobních údajů. Zároveň bychom Vás chtěli ubezpečit, že ke zpracovávání Vašich osobních údajů dochází v souladu s výše uvedeným Nařízením EU, tj. shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu se zákonnými principy, zákonnými účely, v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, abychom mohli naplnit účel, pro který je zpracování činěno.

Principy zpracovávání osobních údajů:

Charita Opava zpracovává osobní údaje v souladu s principy, vyplývající z Nařízení EU a kterými jsou:

 • účelové omezení: Charita Opava zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • minimalizace údajů: Charita Opava shromažduje osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k naplnění účelu, pro který jsou údaje zpracovávány •
 • přesnost a aktuálnost: Charita Opava přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezené uložení: osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Doba nezbytně nutná pro zpracovávání osobních údajů se může lišit podle účelu a právního základu zpracovávaného osobního údaje, a může být stanovena jak samotným správcem, tak i přímo příslušnými právními předpisy.
 • integrita a důvěrnost: osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí možných a vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje, z jakého důvodu a v jakém rozsahu Vaše osobní údaje zpracováváme

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje od Vašich blízkých, Vašich zástupců, z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Charita Opava zpracovává osobní údaje zejména následujících fyzických osob:

 • klientů a příjemců Charitou Opava poskytovaných sociálních a zdravotních služeb a další pomoci, zájemců o tyto služby a pomoc a rodinných příslušníků klientů i zájemců;
 • sponzorů, dárců, členů v Klubu přátel a dalších spolupracujících osob;
 • dobrovolníků a uchazečů o zaměstnání či dobrovolnickou činnost, případně jejich rodinných příslušníků;
 • dodavatelů a odběratelů (zákazníků)
 • zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů.  

Charita Opava zpracovává osobní údaje zejména v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa
 • „klientské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávaných službách a pomoci, o poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně informací o jejich soběstačnosti, nepříznivé sociální situaci, věku, zdravotním stavu, rodinné situaci; jejich finanční a majetkové situaci
 • „sponzorské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o výši příspěvků a darů, čísla bankovních účtů, podporované projekty;
 • „dodavatelské a odběratelské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, počet nákupů, koupený sortiment zboží, výše tržeb v souvislosti s odběratelem či dodavatelem
 • fotografie z akcí pořádaných Charitou Opava
 • videozáznamy z kamerového systému., o umístění kamerových systémů je zákazník vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu. V případě nutnosti jsou záznamy předány orgánům činným v trestním řízení za účelem řádného objasnění skutkového stavu věci.
 • „webové“ údaje: Cookies a IP Adresy: při návštěvě internetových stránek provozovaných Charitou Opava (www.charitaopava.cz, www.obcanskaporadnaopava.cz, www.jv-art.cz) jsou ukládány informace ve formě "cookies" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že nechcete, aby byl Váš počítač rozpoznán, je nutno upravit si nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

Charita Opava zpracovává výše uvedené údaje zejména z právního titulu (a za účelem):

 • plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, a u citlivých „klientských“ údajů z titulu a za účelem poskytování sociální nebo zdravotní péče či z titulu ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob (předejití vzniku újmy na životě, humanitární účely);
 • plnění smluvní povinnosti – za účelem splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů (včetně poskytování sociálních služeb) u citlivých „klientských“ údajů z titulu a za účelem poskytování sociální nebo zdravotní péče či z titulu ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, včetně plnění povinností příjemce dotace
 • plnění zákonných povinností daňového subjektu – za účelem evidence darů, zasílání potvrzení o darech, vedení účetnictví, 
 • oprávněných zájmů Charity Opava – za účelem vedení interní statistiky dárců, propagace činnosti Charity Opava a zajišťování fundrasingu (včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory a pořádaných akcích), za účelem ochrany majetku a osob v prostorech Charity Opava (např. kamerový systém); obhajoby právních nároků Charity Opava, používání reportážních fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity Opava.
 • souhlasu subjektu údajů se zpracováním – v některých případech u používání fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity Opava, vedení zájemců o službu

Charita Opava provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předat či zpřístupnit aneb příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů

Příjemce a zpracovatele osobních údajů rozlišujeme dle právního titulu, přičemž u každého právního titulu je vymezen rozsah a účel zpracování.

V určitých případech můžeme být povinni předat Vaše osobní údaje i mimo Charitu Opava. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména tak může dojít k předání Vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, kterým byla svěřena zákonem pravomoc tyto Vaše osobní údaje vyžadovat. 

V určitých případech může dojít k předání Vašich osobních údajů také z důvodu plnění smluvních povinností. Jedná se zejména o plnění smluvních podmínek vůči našim donátorům, kteří jsou zároveň orgánem veřejné moci.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Seznam zpracovatelů bude nejpozději k 25. květnu 2018 zpřístupněn na webových stránkách Charity Opava.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. 

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání Vašich osobních údajů a jak je můžete uplatnit 

Charita Opava Vás informuje o tom, že jako subjekt údajů máte v souvislosti s ochranou svých osobních údajů tato práva:

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a zejména máte právo nahlížet do své dokumentace, která je o Vaší osobě vedena a která obsahuje Vaše osobní údaje, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány.
 • V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo třetí osoby pověřené správcem provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požadovat doplnění, opravu, blokování těchto osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. V případě, že dojde k výmazu Vašich osobní údajů, budou tyto údaje vymazány okamžitě, nejpozději však do 1 měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodněprávním povinnostem uchovávání, může být místo výmazu Vašich osobních údajů omezeno jejich zpracování.
 • Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud požadujete přenos osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo můžete uplatnit žádostí u Charity Opava, a to

 • písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava–Jaktař
 • datovou schránkou: ID datové schránky: h3w253v
 • emailem s certifikovaným podpisem na gdpr@charitaopava.cz
 • osobně u vedoucích pracovníků Charity Opava

Žádost a její vyřízení není žádným způsobem zpoplatněna. Ke zpoplatnění žádosti však může dojít v případě, že se jedná o žádost opakovaně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. V takovém případě budete o zpoplatnění a výši poplatku informováni a budeme žádat o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

Vaší žádosti můžeme vyhovět, ale také ji můžeme zamítnout. Vždy jsme však povinni způsob vyřízení Vaší žádosti odůvodnit a vysvětlit proč jsme se rozhodli Vaši žádosti vyhovět či ji zamítnout.

Charita Opava je povinna nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informovat o tom, jak byla Vaše žádost vyřízena. S ohledem na složitost či počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení a jeho důvodech budete ve lhůtě do 1 měsíce informováni.

Základní pojmy k ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Nejedná se však o jakékoliv nakládání s osobním údajem, ale o činnost, kterou správce provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Nakládání s osobními údaji, které nejsou zpracováním, podléhají ochraně podle zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku.

Správce:

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Osobní údaj:

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Zpracovatel:

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; Subjekt údajů: Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Subjektem údajů, který podléhá ochraně podle Nařízení EU, není právnická osoba, ani osoba zemřelá.

 

Účinnost dokumentu: Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla dne 25. 5. 2018.

Soubory ke stažení

Prohlášení o ochraně osobních údajů68 kB
Uplatnění práv subjektů - žádost subjektu údajů125 kB
Uplatnění práv subjektů - odvolání souhlasu subjektu údajů105 kB

Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 1 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 2 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 3 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 4 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 5 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 6 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 7 Domovník č. 7- Červenec a srpen 2018 (pdf) 07/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher